Ukrajinština Čeština

Společnost Ivana Kondura


Stanovy občanského sdružení „Společnost Ivana Kondura“


Čl. 1
Název, forma a sídlo

Občanské sdružení „Společnost Ivana Kondura“ (dále jen „sdružení“) je právnickou osobou založenou v souladu se zákonem č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, v platném znění. Má sídlo ve Zdicích 267 51, Nad Úvozem 919.

Čl. 2
Charakter sdružení

Sdružení je dobrovolným, nevládním, neziskovým sdružením občanů, v němž se sdružují potomci ukrajinských běženců z tzv.: Západoukrajinské lidové republiky a přátelé.

Čl. 3
Základní cíle sdružení

Základními cíli sdružení jsou především:
Zmapování historie života ukrajinských běženců v prvorepublikové ČSR.
Zmapování historie života ukrajinských běženců po druhé světové válce.
Sdružování osob s předky z Východní Haliče a přátel.
Spolupráce a podpora při navazování kontaktů s rodinnými příslušníky žijícími na Ukrajině.
Spolupráce s dalšími organizacemi majícími vazby na Ukrajinu.

Čl. 4
Formy činnosti sdružení

Formami činnosti sdružení jsou zejména:
Popularizace bohaté historie ukrajinských běženců v ČSR po první světové válce. Praktická činnost při podpoře vizualizace života a díla významných jedinců z řad ukrajinských běženců z tzv.: Západoukrajinské lidové republiky. Organizace spolupráce a vlastních akcí na podporu popularizace života ukrajinských běženců po první světové válce. Pořadatelství a spolupořadatelství vzdělávacích akcí (přednášky, semináře). Pořadatelství a spolupořadatelství výstav a vernisáží. Aktivní spolupráce na podpoře a správě stávajících památek souvisejících s životem ukrajinských běženců. Vydavatelská činnost.

Čl. 5
Členství ve sdružení

Členem sdružení se může stát každá fyzická osoba mající vztah k Západoukrajinské lidové republice, Východní Haličí, případně ke Lvovské oblasti na Ukrajině. Členství vzniká dnem, kdy výbor sdružení rozhodne o přijetí žadatele na základě jeho písemné přihlášky. Přihláška musí obsahovat: jméno a příjmení žadatele, adresu trvalého bydliště, případně telefonické spojení a e-mailovou adresu, datum podání přihlášky a vlastnoruční podpis žadatele. Výbor sdružení o přijetí rozhoduje na své nejbližší schůzi po dni podání přihlášky. Zakládajícím členem sdružení je fyzická osoba, jež se účastní činností přípravného výboru.

Člen sdružení má právo zejména:
· účastnit se veškeré činnosti sdružení, volit předsednictvo a další orgány sdružení a být volen do těchto orgánů,
· posuzovat a schvalovat zprávy o činnosti sdružení,
· předkládat návrhy, připomínky a náměty k činnosti sdružení,
· spolupracovat na všech aktivitách sdružení

Člen sdružení je povinen zejména:

· dodržovat stanovy,
· hájit zájmy sdružení,
· sdělovat výboru sdružení změny údajů uvedených v přihlášce.

Čl. 6
Zánik členství

Členství zaniká na základě písemného oznámení člena sdružení o ukončení členství ve sdružení, dále úmrtím, vyloučením člena pro hrubé porušování stanov.

Čl. 7
Orgány sdružení

Řídícími orgány sdružení jsou:

valná hromada;
předsednictvo;
předseda;
Výkonným orgánem společnosti je předseda.

Čl. 8
Valná hromada

Valná hromada je nejvyšším orgánem sdružení. Právo na účast mají všichni členové sdružení.
Řádná valná hromada:

schvaluje stanovy sdružení, jejich úpravy a jednací řád,
schvaluje zprávu o činnosti předsednictva a zprávu o hospodaření sdružení.
volí a odvolává členy předsednictva,
schvaluje výši členských příspěvků
valná hromada rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných hlasů.
rozhoduje o zániku sdružení,
valnou hromadu svolává předseda sdružení na základě rozhodnutí předsednictva elektronickou nebo písemnou pozvánkou zaslanou alespoň 30 dnů před termínem jejího konání, je svolávána nejméně jednou za rok a řídí ji předseda předsednictva.
Mimořádnou valnou hromadu svolá předseda pro vyřešení mimořádných problémů iniciovaných alespoň 20% všech členů sdružení.

Čl. 9
Předsednictvo

Předsednictvo volené valnou hromadou na dobu 3 let je nejvyšším orgánem sdružení v období mezi zasedáními valné hromady. Předsednictvo volí ze svých členů předsedu. Zasedání předsednictva svolává předseda sdružení a na jeho zasedání mohou být pozváni zástupci jiných organizací a další hosté. Předseda informuje ostatní členy sdružení o výsledcích zasedání a usneseních předsednictva formou zasílaných zápisů a/nebo zápisy na interních webových stránkách. Ze své činnosti je předsednictvo odpovědné valné hromadě sdružení a v době mezi zasedáními valné hromady řídí činnost společnosti.

Čl. 10
Předseda sdružení

Předseda sdružení svolává a řídí předsednictvo a valnou hromadu. Předseda je výkonným pracovníkem předsednictva a zajišťuje interní záležitosti a chod sdružení, zastupuje sdružení. Pravomoci a odpovědnosti předsedy sdružení: řídí sekretariát společnosti a veškerou hospodářskou činnost sdružení, organizačně zajišťuje všechny akce předsednictva a sdružení, spravuje majetek sdružení, jedná v souladu s rozhodnutím předsednictva sdružení. Platové podmínky předsedy a pracovníků sekretariátu sdružení schvaluje předsednictvo sdružení.

Čl. 11
Hospodaření sdružení

Sdružení je neziskovou organizací. Sdružení hospodaří: S prostředky získanými ze členských příspěvků ve výši schválené členskou schůzí. S dary od fyzických a právnických osob. Se získanými granty. S prostředky získanými vydavatelskou činnosti S výsledky hospodaření seznamuje předsednictvo členy sdružení na každé valné hromadě. 4. V případě zániku sdružení rozhoduje o likvidaci majetku předsednictvo.

Čl. 12
Závěrečná ustanovení

Záležitosti neupravené těmito stanovami se řídí obecně platnými právními předpisy.

NAHORU
Copyright © 2011 - 2013 (Petr Novák - Společnost Ivana Kondura).
Poslední aktualizace: 14.6.2013