Ukrajinština Čeština

Товариство імені Івана Кондура


Статут громадського об'єднання "Товариство імені Івана Кондура"


Стаття. 1
Назва, вид товариства і юридична адреса

Громадянське об'єднання "Товариство імені Івана Кондура" (надалі по тексту - "Об'єднання") є юридичною особою, створеною відповідно до закону № 83/1990 Зводу. Про об'єднання громадян, з поправками. Юридична адреса товариства: місто Здіце 267 51, вулиця Над Увозем № 919.

Стаття. 2
характеристика об'єднання

Об'єднання є добровільним, неурядовим, некомерційним об'єднанням громадян-нащадків біженців з України, так званої Західноукраїнської Республіки і їх друзів

Стаття. 3
Основні цілі Об'єднання

Основними цілями Об'єднання є:
Розповісти і показати історію українських біженців у Першій Чехословацькій Республіці.
Розповісти і показати історію українських біженців після Другої світової війни.
Об'єднати людей і відновити контакти з предками зі Східної Галичини та їх друзями.

Співпрацювати і допомагати в оновленні контактів з членами сімей, що живуть на Україні.
Співпрацювати з іншими організаціями, які тісно пов'язані з Україною.

Стаття. 4
Види діяльності Об'єднання

Видами діяльності Об'єднання є:
Популяризація багатої історії Українських біженців в Чехословаччині після Першої світової війни. Практична діяльність в підтримку візуалізації життя і творчості відомих осіб з числа українських біженців: так званої Західноукраїнської Республіки. Організація співробітництва та власної діяльності по підтримці популяризації життя українських біженців після Другої світової війни. Організації освітніх заходів (лекції, семінари). Організація виставок та вернісажів. Активна співпраця з підтримки та управління існуючих пам'яток, які пов'язані з життям українських беженцев.Работа по видавництву.

Стаття. 5
Членство в Об'єднанні

Членом Об'єднання може стати будь-яка фізична особа, яка має відношення до Західноукраїнської Республіки, Східної Галичини або Львівській області на Україні. Для того, щоб стати членом Об'єднання, необхідно подати заяву в письмовому вигляді, після цього правління Об'єднання приймає рішення про прийняття заявника, у разі позитивного результату заявник в цей день стає членом Об'єднання. Заява повинна містити: прізвище та ім'я заявника, адресу постійного місця проживання, телефон і адресу електронної пошти, дата подачі і власний підпис заявника. Правління Об'єднання приймає рішення про прийняття заявника на найближчих зборах від дня отримання заяви. Статутним членом Об'єднання є фізична особа, яка бере участь у діяльності Підготовчого комітету.

Член Об'єднання має право:
• брати участь у всіх заходах Об'єднання, обирати Правління та інші органи Об'єднання та бути вибраним до цих органів,
• розглядати і затверджувати звіти про діяльність Об'єднання
• пред'являти пропозиції, зауваження та концепти по діяльності Об'єднання
• брати участь у всіх заходах Об'єднання

Член Об'єднання перш за все зобов'язаний:
• дотримуватися Статуту,
• захищати інтереси Об'єднання,
• інформувати правління Об'єднання про зміну даних вказаних в заяві.

Стаття. 6
припинення членства

Членство припиняється на підставі письмового повідомлення члена Об'єднання про припинення членства в Об'єднанні, а також його смертю або виключенням у зв'язку з грубим порушенням статуту.

Стаття. 7
органи Об'єднання

Органами управління Об'єднання є:
Загальні збори;
правління
голова;
Виконавчим органом Товариства є голова.

Стаття. 8
Загальні збори

Загальні збори є вищим органом Об'єднання. Брати участь на зборах мають право всі члени Об'єднання чергові загальні збори:
затверджує Статут Об'єднання, зміни в Статуті і регламент,
затверджує звіт про діяльність правління і звіт про господарюванні Об'єднання
обирає і звільняє з посади членів Правління,
затверджує розмір внесків
Загальні збори приймає рішення більшістю присутніх голосів, тобто більше 50%
Загальні збори скликає голова Об'єднання відповідно до рішення Правління, а то в електронному вигляді або формою письмового запрошення відправленим не пізніше 30 днів до дати проведення зборів. Загальні збори відбудеться як мінімум один раз на рік під керівництвом Голови Правління.
За ініціативою не менше 20% всіх членів, скликає голова Об'єднання
позачергові загальні збори для вирішення надзвичайних проблем.

Стаття. 9
Правління.

Правління обирається загальними зборами строком на 3 роки і є найвищим органом Об'єднання в період між засіданнями Загальних Зборів. Правління обирає свого Голову з числа своїх членів. Голова Об'єднання скликає засідання Правління в якому можуть брати участь на запрошення представники інших організацій та інші гості. Голова повідомляє іншим членам Об'єднання про результати засідань і прийнятих постановах в письмовому вигляді або на внутрішньому веб-сайту. Правління несе відповідальність за свою деятельність перед Загальними Зборами а в період між засіданнями загальних зборів керує діяльністю Товариства .

Стаття. 10
голова Об'єднання

Голова Об'єднання скликає і керує Правлінням та Загальними зборами .. Голова є виконавчим працівником Правління, вирішує внутрішні справи Об'єднання, керує та захищає права Об'єднання.

Повноваження та обов'язки голови Об'єднання:

управляє секретаріатом і всіма видами економічної діяльності Об'єднання, організує всі дії Правління та Об'єднання, розпоряджається майном Об'єднання, діє у відповідності з рішенням Правління Об'єднання. Зарплату голови і співробітників секретаріату Об'єднання схвалює Правління Об'єднання.

Стаття. 11
Економічна діяльність Об'єднання

Об'єднання є неприбутковою організацією. Об'єднання розпоряджається коштами придбаними за рахунок членських внесків.
Розмір членських внесків затверджується загальними Зборами.
Об'єднання розпоряджається спонсорськими подарунками від фізичних та юридичних осіб. Об'єднання розпоряджається придбаними грантами, а також коштами, отриманими видавничої деятельності.
На кожному загальному Зборах інформує Правління свої члени про результати економічної діяльності.
4. У разі припинення діяльності Об'єднання, Правління приймає рішення про ліквідацію майна.

Стаття. 12
Прикінцеві положення

Всі інші питання, не обговорені цим Статутом, регулюються чинним законодавством.

NAHORU
Copyright © 2011 - 2012 (Petr Novák - Společnost Ivana Kondura).
Poslední aktualizace: 21.9.2012